Ana sayfa

Tüzel kişilere idari para cezası verilmesine dair karar, usulüne uygun olarak tebliğ edilmeden; idari para cezasının tahsiline ilişkin ödeme emri gönderilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İdareler tarafından, araya herhangi bir aracı girmeksizin tesis edilen idari para cezaları ilgilisine tebliğ edilmeden ya da kararın tesisi ile beraber 6183 Sayılı Yasa uyarınca ödeme emri de hazırlanmaktadır. Alacağın tahsili için öncelikle para cezasının tebliğ edilmesi gerekirken işbu para cezası tebliğ edilmeden gönderilen ödeme emri hukuka aykırılık teşkil etmektedir. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil […]

DEVAMINI OKU

Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde yer alan su ve kanalizasyon hizmetlerinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur.  

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (r) bendinde, Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Aynı maddenin Büyükşehir İlçe Belediyelerinin görev ve yetkilerini belirleyen son fıkrasına göre; “Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.” ilçe belediyelerinin görev, yetki […]

DEVAMINI OKU

3194 SAYILI YASANIN 32. MADDESİ UYARINCA TESİS EDİLEN YIKIM KARARI BİR YAPTIRIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ ?

3194 Sayılı Yasanın 32. maddesi1nde, en çok bir ay içerisinde, yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmesi gerektiği, aksi halde yapı ruhsatının iptal edilerek yapının yıkılmasına karar verileceği ifade edilmiştir. Belediyelerce alınan encümen kararlarını müteakiben yıkım kararları tesis edilmektedir. İdari yaptırımın özelliklerinden biri yaptırımla korunan değere zarar veren kişiye yönelik olarak tesis edilmesidir. Nitekim […]

DEVAMINI OKU

TEHLİKE ARZ EDEN METRUK YAPILAR İLE YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKILMASI AMACIYLA 3194 SAYILI YASANIN 39.MADDESİ KAPSAMINDA TESİS EDİLECEK İDARİ İŞLEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

3194 Sayılı Yasanın 39. Maddesi “yıkılacak derecede tehlikeli yapılar” başlığı altında, “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya […]

DEVAMINI OKU

MAHALLE MUHTARLIKLARINA İLÇE BELEDİYELERİNCE YARDIM YAPILABİLİR Mİ ?

Belediye sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarlıklarının giderlerinin karşılanması amacıyla, muhtarlara yardım yapılması gündeme gelmektedir. Yapılacak bu yardımın hukuki niteliği ise tartışmalı olup yardımın nasıl yapılacağı hususu da ayrı bir sorudur. Burada yardım kararı Belediye Meclisi tarafından mı alınmalıdır ? Yoksa Belediye Başkanının yetkisi ve görevi dahilinde bir husus mudur ? Aşağıda bu sorulara aranan […]

DEVAMINI OKU

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 42.MADDESİ UYARINCA TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENMESİ AMACIYLA GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİYLE AÇILAN DAVALARDA İDARE MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.

3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca tesis edilen idari para cezasının tahsili amacıyla idareler tarafından ödeme emri gönderilmektedir. Ödeme emrinde doğabilecek yanlışlıklara istinaden açılacak davalarda görevli yargı merciinde zaman zaman hataya düşülebilmektedir. Uygulamada çoğu kez görüldüğü üzere, ödeme emrinin altında vergi mahkemesine itiraz edilebileceği ifade edilmektedir. Ancak bu durum, ödeme emrinin matbu ve genelde vergi, […]

DEVAMINI OKU

Alışveriş Merkezleri ( AVM)’nde yer alan ilan ve reklamların vergilendirilmesi

Alışveriş merkezlerinde boy gösteren ışıklı tabelaların ilan ve reklamların vergilendirilmesi güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. AVM’lerde yer alan bu ilan ve reklamların vergilendirmesinin nasıl olacağı, eş deyişle ilan ve reklam vergisinin kim tarafından tahsil edileceği tartışılmaktadır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Kapsam başlıklı ikinci maddesinde; “ Bu kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri […]

DEVAMINI OKU

Ruhsatsız yapılan yapıların bina vasfı olmaması halinde imar kirliliği suçu meydana gelmez.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinde belirtildiği üzere, Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Madde metninin gerekçesinde de imar mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı olarak inşa faaliyetinde bulunmanın suç olarak tanımlandığı açıkça ifade edilmiş devamında ise yapı ruhsatiyesi […]

DEVAMINI OKU

YAPI TATİL ZAPTINA/TUTANAĞINA KARŞI DAVA AÇILABİLİR.

Belediyeler, imar düzenine aykırı yapıları tespit ederken 3194 Sayılı Yasa’nın 32. maddesi hükmü uyarınca yapı tatil zaptı ile kesin, net, belirlenebilir bir tespit yapmak zorundadırlar. 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde, “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni […]

DEVAMINI OKU

ATM’LER BİRER YAPIDIR. RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN ATM’LERE İSTİNADEN 3194 SAYILI YASA UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLEBİLİR. YIKIM KARARI ALINABİLİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde “Belediyelerin görev ve sorumlulukları” başlığı altında “ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür […]

DEVAMINI OKU