Alışveriş merkezlerinde boy gösteren ışıklı tabelaların ilan ve reklamların vergilendirilmesi güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. AVM’lerde yer alan bu ilan ve reklamların vergilendirmesinin nasıl olacağı, eş deyişle ilan ve reklam vergisinin kim tarafından tahsil edileceği tartışılmaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Kapsam başlıklı ikinci maddesinde; “ Bu kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar” denilmektedir. 7. Maddesinde ise “Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlığı altında birinci fıkrasının g bendinde “  Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.” görevi verilmiştir.

            5216 Sayılı Kanunun 23. Maddesinde ise “ Büyükşehir Belediyesinin gelirleri” başlığı altında büyükşehir belediyelerinin gelirleri sayılmış olup e bendinde “ 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri.” Büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında sayılmıştır. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12. Maddesinde “İlan ve reklam vergisi” başlığı altında ise “ Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. denilmiştir.

            Büyükşehir Belediyesinin gelirleri 5216 Sayılı Kanunun 23. Maddesinde sayılmış olup açıkça Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde, ve anayollar ile bu yerlere cephesi bulunan binalar üzerindeki ilan ve reklamların vergilerini ayrıca asma tahsis ve bakım ücretlerini Büyükşehir belediyesinin almaya yetkili olduğu sayma yoluyla ifade edilmiştir.

Ankara 7. Vergi Mahkemesi’nin 23.10.2017 tarih ve 2016/907 E.-2017/1692 K. sayılı kararında, “Yasaya göre büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların hem vergilerini hem de asma, tahsis ve bakım ücretlerini büyükşehir belediyelerinin almaya yetkili olduğu, bunun dışında ana arterde olsa bile, yol kenarındaki binaların ana caddeye cephesi olmayan yüzlerine, özel mülke konu bahçe, arsa veya araziye dikilen direkler ya da asılan panolar vasıtasıyla yapılan reklamların vergilerinin ilçe veya ilk kademe belediyelerince alınacağı,

Olayda ilan ve reklamın yapıldığı işyerinin bina içerisinde bulunduğu hususunda taraflar arasında bir ihtilaf bulunmadığının açık olduğu, bu durumda bulvar, anayol üzerinde yer alan alışveriş merkezinin dış yüzeyinde yapılan her türlü ilan ve reklama isabet eden vergilerin büyükşehir belediyesine ait olmasının, bina içerisinde yapılan ilan ve reklama isabet eden verginin de büyükşehir belediyesine ait olması sonucu doğurmayacağı, zira kanun metninde bina cephelerinde yapılan ilan ve reklamdan söz edildiği, söz konusu ilan ve reklamın alışveriş merkezinin içinde yer alan ve alışveriş merkezinin cephesinin bulunduğu ana yol, bulvar ve cadde ile doğrudan ilişkisi bulunmayan, sayılan yerlere doğrudan çıkışı ve kanunun aradığı anlamda bir cephesi bulunmayan müstakil işyerinde yapıldığı açık olup bu gibi yerlerde yapılan her türlü ilan ve reklama isabet eden vergiler ilçe belediyesine ait olacağı…” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Sonuç olarak, Mahkeme Kararından görüleceği üzere, ana yol, bulvar ve cadde üzerinde yer alan alışveriş merkezlerinin dış yüzeyinde yapılan her türlü ilan ve reklama isabet eden vergilerin büyükşehir belediyelerine aittir. Ancak, alışveriş merkezinin bulvar, ana yol ve cadde üzerinde yer alması halinde dahi alışveriş merkezi içerisinde yer alan, alışveriş merkezinin cephesinin bulunduğu ana yol, bulvar ve cadde ile doğrudan ilişkisi bulunmayan, sayılan yerlere doğrudan çıkışı ve kanunun aradığı anlamda cephesi bulunmayan müstakil işyerlerinde yapılan her türlü ilan ve reklama isabet eden vergiler ilçe belediyesince alınması gerektiği yönünde olan emsal karar doğrultusunda vergilendirme yapılmasının uygun olduğu mütalaa edilmiştir. Nitekim Danıştay 9. Dairesi 10.04.2019 tarih ve 2015/8280 E.-2019/1527 K. sayılı kararı da bu doğrultudadır.

İşbu yazı Avukat Ahmet Can ÇAĞIRAN tarafından kaleme alınmıştır. İzinsiz kopyalanması halinde yasal yollara başvurulacaktır.