Ay: Şubat 2022

YAPI TATİL ZAPTINA/TUTANAĞINA KARŞI DAVA AÇILABİLİR.

Belediyeler, imar düzenine aykırı yapıları tespit ederken 3194 Sayılı Yasa’nın 32. maddesi hükmü uyarınca yapı tatil zaptı ile kesin, net, belirlenebilir bir tespit yapmak zorundadırlar. 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde, “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni […]

DEVAMINI OKU

ATM’LER BİRER YAPIDIR. RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN ATM’LERE İSTİNADEN 3194 SAYILI YASA UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLEBİLİR. YIKIM KARARI ALINABİLİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde “Belediyelerin görev ve sorumlulukları” başlığı altında “ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür […]

DEVAMINI OKU

Adi ortaklıkta her ortak şirketin iştirak hakkına sahip olduğundan, ortağın kişisel alacaklıları borçlu ortağın şirketteki kar payını haczettirebilirler. Ayrıca, adi ortaklığın tasfiye edilmesi halinde borçluya isabet edecek tasfiye payının da haczi mümkün bulunmaktadır. Adi ortaklıklarda, ortaklardan birinin kişisel borçlarından dolayı hakkında takip yapılması halinde, adi ortaklığın istihkakına haciz konulamaz. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03/04/2014 tarih ve 2012/12-863 E. ve 2013/432 K. Sayılı kararı)

DEVAMINI OKU

3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İdari Para Cezalarının İmar Düzenine Aykırılığı Gerçekleştiren Kişiye Yöneltilmesi Gerekmektedir.

3194 Sayılı Yasa’nın 42. Maddesinde, ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak yapılan ya da 27 nci madde kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapılanların sahibine idari para cezası verilebileceği ifade edilmiştir.             Uygulamada en çok karşılaşılan sorunlardan biri yapı sahibinin idari para cezası […]

DEVAMINI OKU

Vakıf Üniversiteleri de Emlak Vergisinden Muaf Tutulmalıdır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesinde,             “Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a), (b), (s), (y) ve (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)             a) Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy […]

DEVAMINI OKU

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TEK TARAFLI FESHİ

Yargıtay içtihatlarında ( örn. Yargıtay 15. HD. 1998/2263 E. ve 1998/3752 K., 2010/3285 E. ve 2011/6143 K. , 2011/7500 E. ve 2012/2363 K., ayrıca Yargıtay 23. HD. 2015/1171 E. ve 2016/4076 K. ) istikrarlı olarak belirtildiği üzere; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapuda pay devri borcunu içerdiğinden bu sözleşmelerin tek taraflı ihtarla feshedilmesi mümkün değildir. Fesih, […]

DEVAMINI OKU

Merhaba

Ülkemizde 81 il ve 922 ilçe belediyesi bulunmaktadır. Bu belediyelerin 30’u Büyükşehir Belediyesidir. Büyükşehirlerin sınırları içerisinde de 519 ilçe belediyesi bulunmaktadır. (https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx) Belediyelerde verilen hizmetlerin çok boyutluluğu, gelişmesi ve çeşitlenmesi, hukuksal boyutunun ayrıca değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Keza, belediyelerin diğer kamu hukuku tüzel kişileri ve hizmet sunduğu vatandaşları ile arasında uyuşmazlıklar bulunması kaçınılmaz hale gelmektedir. Yüzlerce […]

DEVAMINI OKU