Yargıtay içtihatlarında ( örn. Yargıtay 15. HD. 1998/2263 E. ve 1998/3752 K., 2010/3285 E. ve 2011/6143 K. , 2011/7500 E. ve 2012/2363 K., ayrıca Yargıtay 23. HD. 2015/1171 E. ve 2016/4076 K. ) istikrarlı olarak belirtildiği üzere; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapuda pay devri borcunu içerdiğinden bu sözleşmelerin tek taraflı ihtarla feshedilmesi mümkün değildir. Fesih, ya tarafların fesih konusundaki iradelerinin birleşmesi ile rızaen, ya da mahkeme kararıyla gerçekleşir.