Ay: Aralık 2022

Tüzel kişilere idari para cezası verilmesine dair karar, usulüne uygun olarak tebliğ edilmeden; idari para cezasının tahsiline ilişkin ödeme emri gönderilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İdareler tarafından, araya herhangi bir aracı girmeksizin tesis edilen idari para cezaları ilgilisine tebliğ edilmeden ya da kararın tesisi ile beraber 6183 Sayılı Yasa uyarınca ödeme emri de hazırlanmaktadır. Alacağın tahsili için öncelikle para cezasının tebliğ edilmesi gerekirken işbu para cezası tebliğ edilmeden gönderilen ödeme emri hukuka aykırılık teşkil etmektedir. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil […]

DEVAMINI OKU

Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde yer alan su ve kanalizasyon hizmetlerinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur.  

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (r) bendinde, Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Aynı maddenin Büyükşehir İlçe Belediyelerinin görev ve yetkilerini belirleyen son fıkrasına göre; “Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.” ilçe belediyelerinin görev, yetki […]

DEVAMINI OKU