5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (r) bendinde, Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Aynı maddenin Büyükşehir İlçe Belediyelerinin görev ve yetkilerini belirleyen son fıkrasına göre; Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.” ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

            2560 Sayılı Yasa ile getirilen “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.” denilmekte olup 2. maddesinde ise görev ve yetkileri izah edilmiştir. Buna göre; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, ve  Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, İSKİ’nin görevleri arasında sayılmış olup 2560 Sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 5’te “Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır.” denilmektedir.  

            Aynı Yasa’nın 17. maddesinde ise, “Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İSKİ tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.” denilmektedir.

Bu itibarla, büyükşehir sınırlarındaki altyapı hizmetlerinin verilmesi büyükşehir belediyesinin görevleri arasında yer almaktadır. Nitekim Danıştay 8.Dairesi 2007/7144 Esas ve 2008/4125 Karar sayılı ilamı da aynı doğrultudadır. Altyapı yetersizliği ya da altyapı hizmetinin kötü işlemesi nedeniyle oluşacak olası bir aksaklıktan da büyükşehir belediyesinin sorumlu olacağı değerlendirilmelidir.