1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesinde,

            “Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a), (b), (s), (y) ve (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)

            a) Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar;…” hükmü yer almaktadır.

            2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 56. Maddesinde ise ,

            b) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.” Hükmü yer almakta ve aynı kanunun Ek 7. Maddesinde,

            “Vakıflarca kurulacak, yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56. Maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar.” Hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan hükümlere göre kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar, kiraya verilmeme şartı aranmaksızın daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulmakta olup üniversitelere ile vakıflarca kurulacak üniversitelerin, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler ve istisnalardan aynen yararlanmaları gerekecektir.

            T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşü de bu yönde olup buna göre söz konusu Vakıf Üniversitesine ait olan ve lojman olarak kullanılan bina vasıflı taşınmazın 2547 Sayılı Kanunun ek 7. Madde hükmü gereğince emlak vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.